cjds.net
当前位置:首页 >> shEll 空格 >>

shEll 空格

两种方法,文件名加引号,或者空格前加转义符 [root@mpf215 ~]# touch "test test" [root@mpf215 ~]# ls "test test" -l -rw-r--r--. 1 root root 0 1月 10 08:57 test test [root@mpf215 ~]# ls test\ test -l -rw-r--r--. 1 root root 0 1月 1...

echo会把多余的空格消去,要想显示全部用”“把值包括进来 如: a="a b c" echo $a 显示为 a b c echo "$a" 显示为a b c

我的可以输出空格啊, [root@xiao ~]# test=`printf "%4d\n" 1` [root@xiao ~]# echo "$test" 1 你可以把test=”`printf "%4d\n" 1`“ 也加上双引号试试。

改IFS为\n IFS=$'\n'

这几天发现构建脚本太过庞大,于是就想把重复的单项构建独立成一个脚本。结果马上面临一个问题:参数带有空格! 在网上折腾了一番,也没有解决。于是自己尝试了一番,终于找到真正解决办法。这个办法的优点是,可以同时传递多个带空格的参数。注...

#可以使用awk实现:echo "$a" | awk '{str=length($0); sub(/^[ ]*/,"",$0); print str-length($0);}'如:a=“ aaa xxx ccc ”,执行结果为:4 希望可以帮助到你!

用双引号就可以了,这样就是一个整体 例如: test.sh "hello world" 脚本中取参数时也要用双引号: "$1"

echo ${str// /} echo $str | sed 's/ //g' echo $str | tr -d " "

#/bin/bash OLDIFS=$IFS IFS=$'\n' myhome=`pwd` for str in `find . -type d ` do cd $myhome if [ `expr index "$str" "#"` -eq 0 ] then echo "process $str" cd "$str" fi done IFS=$OLDIFS

空格前加反斜杠

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.cjds.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com